Celem Fundacji Tworzymy Obraz jest polepszanie otaczającego nas świata poprzez działania kulturalne, edukacyjne i szkoleniowe dostępne dla każdego. Dbamy o pamięć lokalnej historii
i tradycji. Chcemy, by każdy miał wpływ na jakość swojego życia i  nauczył się, jak podnosić swoje szanse w dążeniu do realizacji marzeń. 


Swoje cele realizujemy wydając książki i broszury, tworząc strony internetowe, organizując szkolenia oraz doradzając w konkretnych sprawach.

Nasze cele statutowe to:

Podnoszenie świadomości prawnej, społecznej, kulturalnej i obywatelskiej społeczeństwa oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych w tym zakresie.
Działania na rzecz aktywizacji, rozwoju osobistego i zmiany mentalności osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem lub z ograniczonym dostępem do informacji.
Ułatwianie osobom bezrobotnym, mało zarabiającym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym uzyskania samodzielności poprzez zdobywanie nowych umiejętności, nabieranie dobrych nawyków i podwyższanie kwalifikacji, prowadząc do poprawy ich statusu społecznego i majątkowego. 

Promocja i wspieranie przedsiębiorczości.
Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności, ułatwiania dostępu do informacji przedsiębiorcom oraz wyrównywania szans przedsiębiorców we wszystkich regionach Polski.
Podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa. 
Działalność na rzecz wyrównywania szans mieszkańców, poziomów życia i możliwości podjęcia zatrudnienia i samozatrudnienia oraz na rzecz znoszenia barier kulturowych, rozwojowych i mentalnych  we wszystkich regionach Polski.
Działania podejmowane na rzecz ochrony i popularyzacji regionalnych kultur, tradycji, zwyczajów i produktów oraz zachęcanie społeczeństwa do ich poznawania.
Promocja poszczególnych regionów Polski i rozpowszechnianie wiedzy na ich temat.
Działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uświadamianie społeczeństwu problemów z tym związanych.
Działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i uświadamiania w tym zakresie społeczeństwa.
Promocja zdrowego stylu życia, wspieranie postaw prozdrowotnych i uświadamianie w tym zakresie społeczeństwa.

Fundacja Tworzymy Obraz
Nr KRS: 0000425513